17xie首页 > 期刊频道 > 文学艺术 > 赣西文学 > 第1期 > 乡村---------------------------------作者:沧浪之水

乡村---------------------------------作者:沧浪之水

[更新时间]2009-06-23 22:11:38 [字数]154[作者]曲涧清风

《乡村》

文/沧浪之水


风吹薄了土墙

雨打湿了土房

山里娃爬在土堆上

夯墙  盖房

年老的女人是杏树

花期短

果期长

年轻的女子是白杨

挺拔  健壮

一家门关上了

是一个小天地

张王李赵家门关上了

就是乡村的夜晚

牛在暗处计划  像男人

男人在暗处打算  像牛

举报不良信息 本页地址:http://qikan.17xie.com/book/12538105/621156.html
   

← →键盘左右键前后翻页,回车[enter]返回本书首页
  • 支持本书:
Copyright©2007 17xie.com 互动写作和阅读平台 京ICP备08002671号